Profesní odpovědnost

Pojištění pro oblast zdravotní péče

Toto pojištění platí v případě, že je v oblasti zdravotní péče způsobena škoda či újma třetí osobě.

Ve zdravotnictví může nastat celá řada situací, při nichž dojde ke způsobení újmy. Toto pojištění bylo vyvinuto speciálně pro provozovatele nestátních zdravotnických zařízení.

Pojištění lze kdykoliv rozšířit i na odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech či na věcech zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které nastanou do 3 let po jeho zániku.

Pojištění pro ekonomické a právnické profese

Toto pojištění hradí ČISTOU finanční škodu, která pro pojištěného vznikla v souvislosti s výkonem povolání.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku. Týká se také škod na životě, na zdraví a na věci způsobenou provozní činností pojištěného, včetně náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

Pojištění managementu

Toto pojištění je určeno fyzickým osobám, které jsou v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady nebo jiné vedoucí funkce v podniku zodpovědné za způsobenou škodu.


Pokrývá vzniklé škody pro obchodní společnost nebo třetí osobu, jakož i právní zastoupení v případě soudního sporu.

Pojištění managementu chrání jak soukromý majetek, tak i majetek obchodní společnosti.