Důležité bezpečnostní pokyny pro Vaše elektronické bankovnictví

Bezpečnostní opatření pro Váš počítač a mobilní zařízení

 • Při přihlášení do elektronického bankovnictví se ujistěte, že jste spojeni se správnou internetovou stránkou (https://banking.vr-nopf.cz) a prověřte bezpečnostní certifikát spojení informace o zabezpečeném spojení a certifikátu lze zobrazit nakliknutím symbolu uzavřeného zámku.
 • Používejte aktuální operační systém, aktuální internetový prohlížeč a instalujte pravidelně automatické aktualizace softwaru.
 • Za účelem bezpečnosti byste si měli nainstalovat antivirový program a firewall a udržovat je stále aktualizované.
 • Dbejte na to, aby s počítačem, který využíváte k elektronickému bankovnictví, pracovalo co možná nejméně osob. 
 • K vyhledávání v internetu a k elektronickému bankovnictví byste měli používat vždy jeden uživatelský účet, který nemá administrátorská oprávnění.
 • Nevyužívejte k elektronickému bankovnictví veřejný počítač nebo veřejnou lokální bezdrátovou síť (WiFi) – nemáte žádné informace o jejich zabezpečení.
 • Chraňte Vaše vlastní WiFi-spojení prostřednictvím šifrování.
 • Stahujte programy a mobilní aplikace výhradně z důvěryhodných zdrojů.

Důležité pokyny k bezpečnosti Vašeho elektronického bankovnictví

 • Zacházejte s přístupovými daty pečlivě a opatrně. Neukládejte hesla nebo jména uživatelů v prohlížeči nebo na pevném disku.
 • Neotvírejte a nestahujte přílohy a odkazy z pochybných e-mailů. Prověřte nejprve emailovou adresu odesílatele, věnujte pozornost gramatickým chybám nebo špatné češtině/němčině. Podvodné nebo pochybné e-maily byste měli ihned smazat.
 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG se Vás nikdy nebude telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS dotazovat na Vaše přístupová data k elektronickému bankovnictví.
 • Zkontrolujte správnost údajů transakce, než pomocí čísla transakce TAN potvrdíte provedení platby.
 • Sjednejte si s Vaší bankou co možná nejnižší limit pro platební převody.
 • Kontrolujte pravidelně obraty na Vašem účtu.
 • Používejte vždy silná hesla – nejlépe kombinaci malý a velkých písmen ve spojení s číslicemi a znaky za dodržení délky hesla - a provádějte pravidelně jejich změnu. Nikdy nepoužívejte hesla, která lze snadno uhádnout, jako např. datum narození nebo jména osob či zvířat žijících ve Vaší domácnosti nebo číselnou řadu jako např. 1234 atd.
 • Z bezpečnostního důvodu Vás systém elektronického bankovnictví jednou ročně vyzve ke změně hesla.
 • V případě podezření ohledně zneužití Vašich přístupových dat (heslo/PIN) vše ohlaste neprodleně Vaší bance, a to osobně nebo na telefonním čísle +420 354 524 5-11. Vaše heslo/PIN můžete zablokovat také trojnásobným chybným pokusem o přihlášení do elektronického bankovnictví.

Wichtige Sicherheitshinweise für Ihr Online-Banking

Sicherheitsvorkehrungen für Ihren Computer und Ihr mobiles Gerät

 • Stellen Sie bei der Anmeldung im Internetbanking sicher, dass Sie mit der richtigen Webseite verbunden sind (https://banking.vr-nopf.cz) und überprüfen Sie das Sicherheitszertifikat der Verbindung – Durch einen Click auf das Symbol mit dem geschlossenen Schloss kann man Informationen über die gesicherte Verbindung und das Zertifikat anzeigen lassen.
 • Verwenden Sie ein aktuelles Betriebssystem und einen aktuellen Internet-Browser und installieren Sie regelmäßig die automatischen Softwareupdates.
 • Zur Sicherheit sollten Sie ein Virenschutzprogramm und eine Firewall installieren und diese immer auf dem neuesten Stand halten.
 • Achten Sie darauf, dass möglichst wenige Personen mit dem PC arbeiten, an dem Sie Online-Banking nutzen.
 • Zum Surfen im Internet und zum Online-Banking sollten Sie stets einen PC-Benutzer ohne Administratorenrechte verwenden.
 • Benutzen Sie keinen öffentlichen Computer oder WLAN zum Online-Banking – Sie haben keine Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen.
 • Verschlüsseln Sie Ihre eigenen WLAN-Verbindungen.
 • Downloaden Sie Programme und Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit Ihres Online-Bankings

 • Gehen Sie sorgfältig mit Ihren Zugangsdaten um. Speichern Sie keine Kennwörter oder Benutzernamen im Browser oder auf der Festplatte.
 • Öffnen Sie keine Dateianhänge und Links von zweifelhaften E-Mails. Überprüfen Sie zuerst die E-Mail-Adresse des Absenders, achten Sie auf Grammatikfehler oder schlechte tschechische/deutsche Sprache. Betrügerische oder zweifelhafte E-Mails sollten Sie umgehend löschen.
 • Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG wird niemals Ihre Zugangsdaten zum Internetbanking per Telefon, E-Mail oder SMS abfragen.
 • Prüfen Sie die Richtigkeit der Transaktionsdaten bevor Sie Zahlungen mit der TAN-Nummer freigeben.
 • Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank ein möglichst niedriges Überweisungslimit.
 • Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen.
 • Verwenden Sie immer starke Passwörter und ändern Sie diese regelmäßig – am besten ist eine Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen und halten Sie die Länge des Passwortes ein. Verwenden Sie niemals leicht zu erratene Passwörter wie z.B. Geburtsdatum oder Namen von Personen oder Haustieren oder Zahlenreihen wie 1234 usw.
 • Aus Sicherheitsgründen fordert das E-Banking-System einmal pro Jahr eine Passwortänderung an.
 • Bei Auffälligkeiten oder Verdacht auf Missbrauch Ihrer Zugangsdaten (Passwort/PIN) melden Sie dies so bald wie möglich telefonisch +420 354 524 5-11 oder persönlich an die Bank. Sie können auch mit 3 fehlerhaften Anmeldeversuchen das Passwort/die PIN selbst sperren.