Důležité bezpečnostní pokyny pro Vaše elektronické bankovnictví

Bezpečnostní opatření pro Váš počítač a mobilní zařízení (např. smartphone, tablet)

 • Při přihlášení do internetového bankovnictví se ujistěte, že jste spojeni se správnou internetovou stránkou (https://banking.vr-nopf.cz) a prověřte bezpečnostní certifikát spojení informace o zabezpečeném spojení a certifikátu lze zobrazit nakliknutím symbolu uzavřeného zámku.
 • Používejte aktuální operační systém, aktuální internetový prohlížeč a instalujte pravidelně automatické aktualizace softwaru.
 • Za účelem bezpečnosti byste si měli nainstalovat antivirový program a firewall a udržovat je stále aktualizované.
 • Dbejte na to, aby s počítačem, který využíváte k internetovému bankovnictví, pracovalo co možná nejméně osob.
 • Nenechávejte Vaše mobilní zařízení a počítač bez dozoru.
 • Aktivujte si automatické uzamykání obrazovky počítače a mobilních zařízení. 
 • Pro přihlášení do internetového bankovnictví nepoužívejte zařízení, u kterých byly provedeny změny v nastavení tzv. jailbreak nebo root.
 • K vyhledávání v internetu a k internetovému bankovnictví byste měli používat vždy jeden uživatelský účet, který nemá oprávnění administrátora.
 • Nevyužívejte k internetovému bankovnictví veřejný počítač nebo veřejnou lokální bezdrátovou síť (WiFi) – nemáte žádné informace o jejich zabezpečení.
 • Chraňte Vaše vlastní WiFi-spojení prostřednictvím šifrování.
 • Před prodejem mobilního zařízení nebo počítače vymažte všechny osobní údaje. Obnovte tovární nastavení.
 • Bezdrátovou komunikaci aktivujte pouze v případě potřeby.
 • V případě ztráty nebo krádeže použijte služby vyhledávání, dálkového zamykání nebo mazání.
 • Stahujte programy a mobilní aplikace výhradně z důvěryhodných zdrojů. Věnujte pozornost oprávněním, která instalovaná aplikace vyžaduje.
 • Neotvírejte e-maily, SMS ani jiné zprávy od neznámých odesílatelů.
 • Pomocí nastavení zabezpečení e-mailového programu zakažte automatické spouštění skriptů.
 • U e-mailů, které se zdají pocházet od známých odesílatelů, si dávejte pozor na pravopisné chyby a nepřirozeně vypadající formulace a také na cizí speciální znaky. Tyto známky často ukazují na to, že se jedná o pokusy o phishing.
 • Pokud máte pochybnosti o tom, zda e-mail, SMS nebo zpráva od poskytovatele služeb, kterého znáte, skutečně pochází od tohoto poskytovatele, navštivte jeho webové stránky zadáním adresy URL do adresního řádku prohlížeče. Na stránkách hledejte informace o případném phishingu. Neklikejte na příslušný odkaz v e-mailu, SMS nebo v jiné zprávě.
 • Ke zprávám a nabídkám od neznámých odesílatelů na sociálních sítích buďte stejně kritičtí jako k e-mailům. Platí zde stejná bezpečnostní doporučení jako při práci s e-maily.

Důležité pokyny k bezpečnosti Vašeho elektronického bankovnictví

 • Zacházejte s přístupovými daty pečlivě a opatrně. Neukládejte hesla nebo jména uživatelů v prohlížeči nebo na pevném disku.
 • Přístupové údaje zadávejte nikým nepozorováni.
 • Neotvírejte žádné e-maily, SMS nebo jiné zprávy, které pocházejí od pochybných odesílatelů. Neklikejte nikdy na odkazy a neotvírejte žádné přílohy, které takové zprávy obsahují.
 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG se Vás nikdy nebude telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS dotazovat na Vaše přístupová data k internetovému bankovnictví.
 • Každou návštěvu internetového bankovnictví ukončete odhlášením. Nestačí pouze zavřít okno prohlížeče.
 • Předtím než transakci autorizujete, zkontrolujte údaje o platbě.
 • Sjednejte si s Vaší bankou co možná nejnižší limit pro platební převody.
 • Kontrolujte pravidelně obraty na Vašem účtu. V případě nesrovnalostí neprodleně informujte banku.
 • Používejte vždy silná hesla – nejlépe kombinaci malý a velkých písmen ve spojení s číslicemi a znaky za dodržení délky hesla - a provádějte pravidelně jejich změnu. Nikdy nepoužívejte hesla, která lze snadno uhádnout, jako např. datum narození nebo jména osob či zvířat žijících ve Vaší domácnosti nebo číselnou řadu jako např. 1234 atd.
 • Z bezpečnostního důvodu Vás systém internetového bankovnictví jednou ročně vyzve ke změně hesla.
 • V případě podezření ohledně zneužití Vašich přístupových dat (heslo/PIN) vše ohlaste neprodleně Vaší bance, a to osobně nebo na telefonním čísle +420 354 524 5-11. Vaše heslo/PIN můžete zablokovat také trojnásobným chybným pokusem o přihlášení do elektronického bankovnictví.

Wichtige Sicherheitshinweise für Ihr Online-Banking

Sicherheitsvorkehrungen für Ihren Computer und Ihre mobilen Geräte (z.B. Smartphone, Tablet)

 • Stellen Sie bei der Anmeldung im Internetbanking sicher, dass Sie mit der richtigen Webseite verbunden sind (https://banking.vr-nopf.cz) und überprüfen Sie das Sicherheitszertifikat der Verbindung – Durch einen Click auf das Symbol mit dem geschlossenen Schloss kann man Informationen über die gesicherte Verbindung und das Zertifikat anzeigen lassen.
 • Verwenden Sie ein aktuelles Betriebssystem und einen aktuellen Internet-Browser und installieren Sie regelmäßig die automatischen Softwareupdates.
 • Zur Sicherheit sollten Sie ein Virenschutzprogramm und eine Firewall installieren und diese immer auf dem neuesten Stand halten.
 • Achten Sie darauf, dass möglichst wenige Personen mit dem PC arbeiten, an dem Sie Online-Banking nutzen.
 • Lassen Sie Smartphones, Tablets oder Computer nicht unbeaufsichtigt.
 • Aktivieren Sie die automatische Bildschirmsperre für Ihr Computer und Ihre mobilen Geräte.
 • Benutzen Sie keinerlei Geräte zum Internetbanking, bei denen Änderungen in den Einstellungen, sogenanntes Jailbreak oder Root, vorgenommen worden sind.
 • Zum Surfen im Internet und für das Internetbanking sollten Sie stets ein Benutzerkonto ohne Administratorenrechte verwenden.
 • Benutzen Sie keinen öffentlichen Computer oder WLAN zum Internetbanking – Sie haben keine Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen.
 • Verschlüsseln Sie Ihre eigenen WLAN-Verbindungen.
 • Löschen Sie alle persönlichen Daten vor Verkauf eines mobilen Geräts oder eines Computers. Setzen Sie dieses/diesen auf Werkseinstellungen zurück.
 • Aktivieren Sie drahtlose Schnittstellen nur bei Bedarf.
 • Nutzen Sie bei Verlust oder Diebstahl Ortungs-, Fernsperr- oder Löschdienste.
 • Downloaden Sie Programme und Apps nur von vertrauenswürdigen Quellen. Achten Sie auf die Berechtigungen, die die installierte Applikation benötigt.
 • Öffnen Sie keine E-Mails, SMS oder andere Nachrichten von unbekannten Absendern.
 • Verbieten Sie mithilfe der Sicherheitseinstellungen Ihres E-Mail-Programms das automatische Ausführen von Scripts.
 • Achten Sie auch bei E-Mails, die scheinbar von vertrauten Absendern stammen, auf Rechtschreibfehler und unnatürlich wirkende Formulierungen sowie ausländische Sonderzeichen. Diese Indizien weisen oft darauf hin, dass es sich hier um Phishing-Versuche handelt.
 • Wenn Sie Zweifel haben, ob eine E-Mail, SMS oder Nachricht eines Ihnen vertrauten Dienstleisters tatsächlich von diesem stammt, rufen Sie dessen Webseite durch Eingabe der URL in die Adressleiste Ihres Browsers auf. Klicken Sie nicht einen entsprechenden Link in der E-Mail, SMS oder Nachricht an. Schauen Sie dann auf der Homepage nach Phishing-Hinweisen.
 • Seien Sie bei Mitteilungen und Angeboten von unbekannten Absendern in sozialen Netzwerken genauso kritisch wie bei E-Mails. Hier gelten die gleichen Sicherheitsempfehlungen wie im Umgang mit E-Mails.

 

Wichtige Hinweise zur Sicherheit Ihres Online-Bankings

 • Gehen Sie sorgfältig mit Ihren Zugangsdaten um. Speichern Sie keine Kennwörter oder Benutzernamen im Browser oder auf der Festplatte.
 • Geben Sie Zugangsdaten nur unbeobachtet ein.
 • Öffnen Sie keine E-mails, SMS oder andere Nachrichten von unbekannten Absendern. Klicken Sie niemals auf Links bzw. öffnen Sie keine Anhänge, die in solchen E-Mails, SMS oder Nachrichten enthalten sind. 
 • Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG wird niemals Ihre Zugangsdaten zum Internetbanking per Telefon, E-Mail oder SMS abfragen.
 • Beenden Sie jeden Besuch im Internetbanking, indem Sie sich abmelden. Es reicht nicht, einfach nur das Browserfenster zu schließen.
 • Überprüfen Sie die Zahlungsangaben, bevor Sie die Transaktion freigeben.
 • Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank ein möglichst niedriges Limit für Zahlungsaufträge.
 • Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen. Informieren Sie bei Unregelmäßigkeiten sofort die Bank.
 • Verwenden Sie immer starke Passwörter und ändern Sie diese regelmäßig – am besten ist eine Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen und halten Sie die Länge des Passwortes ein. Verwenden Sie niemals leicht zu erratene Passwörter wie z.B. Geburtsdatum oder Namen von Personen oder Haustieren oder Zahlenreihen wie 1234 usw.
 • Aus Sicherheitsgründen fordert das Internetbanking-System einmal pro Jahr eine Passwortänderung an.
 • Bei Verdacht auf Missbrauch Ihrer Zugangsdaten (Passwort/PIN) melden Sie dies umgehend, telefonisch unter der Nummer +420 354 524 5-11, oder persönlich, an die Bank. Sie können auch mit 3 fehlerhaften Anmeldeversuchen Ihr Passwort/Ihre PIN unverzüglich selbst sperren.