Podmínky používání

1. Rozsah platnosti

Tyto podmínky upravují přístup k informacím a materiálům nabízených na internetové prezenci na

www.vr-nopf.cz

a jejich používání. Kromě toho se odkazuje na rámcové podmínky a odpovědné vydavatele.

 

Použitím internetové prezence dojde k závaznému akceptování podmínek používání ustanovených k nabídce.

 

Použití této internetové prezence poskytované institutem Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, jednajícím prostřednictvím odštěpného závodu  Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb, dále jen "poskytovatel" probíhá na základě následujících ustanovení:

 

2. Okruh adresátů této internetové prezence

Tato internetová prezence je určená výhradně osobám (dále jen "uživatelé") s bydlištěm v České republice.

 

3. Nabídka informací

V rámci internetové prezence poskytovatele je uživateli poskytnut velký počet různých informací. Jedná se jak o informace poskytovatele, tak i o informace jeho kooperačních partnerů (dále jen "partneři"), tzv. (nabídky třetích stran), které jsou pro uživatele jako takové označeny.

 

Poskytovatel nemůže zaručit aktuální a bezprostřední poskytování informací, např. finančních dat a firemních sdělení. V případě uvedení časových údajů je třeba zohlednit výchozí časové pásmo.

 

4. Disclaimer / odpovědnost

Přestože poskytovatel vyvíjí přiměřenou snahu poskytovat v rámci své internetové prezence správné, aktuální a úplné informace, neručí, vyjma případů úmyslnosti a nedbalosti resp. jiných případů, za úplnost, správnost a aktuálnost informací uvedených na webové stránce a za vhodnost těchto informací pro účely sledované uživatelem. Obsahy webové stránky nepředstavují žádný příslib.

 

Poskytovatel nezaručuje bezporuchovou a nepřetržitou dostupnost webové stránky a ani to, že neobsahuje škodlivé soubory (viry, trojské koně).

 

5. Žádné poradenství

Obsahy této internetové prezence zásadně neplatí za poradenskou činnost poskytovatele v otázkách bankovnictví, financí, pojišťovnictví či jiných oblastech.  Jsou-li v internetové prezenci představovány bankovní, finanční nebo pojišťovací  produkty, je jejich znázornění nezávazné a bez záruk nebo jiných příslibů, pokud se nejedná o nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu bodu 6.  

 

Internetová prezence nenahrazuje poradenství. Žádný obsah prezentace nesmí být pokládán za doporučení provádět nebo neprovádět určité bankovní, finanční nebo pojišťovnické transakce, aniž by se napřed uskutečnilo poradenství, v jehož rámci byly zohledněny potřeby uživatele. Toto platí především pro nabízené instrumenty pro výpočty, které sice poskytují standardní informace, ale žádné individuální poradenství. Kontaktní osobu v této záležitosti Vám ochotně sdělíme na základě Vaší žádosti.

Tuto prosím zašlete na: info@vr-nopf.cz

 

6. Nabídky na uzavření smlouvy

Internetová prezence poskytuje různé možnosti pro přípravu uzavření smluv v rámci bezprostředního obchodního styku a prodeje na dálku bez použití internetového přístupu. V případě informací a funkcí, které k tomuto účelu internetová prezence nabízí, se nejedná o závazné nabídky banky k uzavření smlouvy.

 

Pokud je v rámci internetové prezence poskytována možnost k uzavření smluv o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, budou tyto realizovány vždy na základě Zvláštních smluvních podmínek uvedených v souvislosti s konkrétní nabídkou produktu nebo služby.

 

Smlouvy o bankovních, finančních nebo pojišťovacích službách lze uzavírat výhradně v oblasti chráněné formou registračního procesu (dále jen "internetový banking") a mohou je uzavírat výhradně registrovaní uživatelé. Pro užívání internetového bankingu a případná uzavírání smluv v chráněné oblasti platí zvláštní podmínky pro internetový banking a popř. další uvedené zvláštní podmínky.

 

7. Příkazy prostřednictvím internetového bankingu, e-mailu nebo kontaktního formuláře online

Formuláře online používané v rámci této internetové prezence slouží výhradně k získání nezávazných informací. Příkazy udělované Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG jednající prostřednictvím odštěpného závodu Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb jsou právně závazné pouze tehdy a budou provedeny jen v případě, jsou-li uděleny prostřednictvím zadání do příslušných funkcí v internetovém bankingu po předešlé identifikaci uživatele za pomoci jeho identifikačního údaje a ke smlouvě vztahujících se identifikačních dat.

 

8. Úprava k nabídkám třetích stran

Internetová prezence poskytovatele zahrnuje vedle jeho vlastních obsahů také obsahy jeho kooperačních partnerů. Tyto nabídky jsou označeny jako nabídky třetích stran a odkazují popř. na smluvní podmínky příslušného partnera. Partneři poskytovatele nabízejí uživateli jejich nabídku vlastním jménem a na vlastní účet. Uzavřel-li uživatel s nějakým partnerem smlouvu, nedojde tímto k žádnému založení smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

 

9. Odkazy a frames

Odkazy z nabídek třetích stran na dílčí stránky, podadresáře nebo soubory z internetové prezence poskytovatele jsou povoleny po předešlém písemném schválení poskytovatele. To samé platí pro zapojení nabídky nebo jejích částí do nabídky třetí strany za použití  "frames" (vložených okének).

 

Poskytovatel nezodpovídá za obsahy, na které je z jeho prezence přímo či nepřímo odkazováno prostřednictvím "odkazů". Poskytovatel neautorizoval obsahy stránek spojených s odkazy, ani je průběžně nekontroluje a především je nepokládá za své.

 

10. Změny

Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět doplňování či změny poskytovaných informací bez předešlého upozornění, pokud jsou tyto změny za zohlednění zájmů poskytovatele pro uživatele přiměřené a únosné.

 

11. Autorské právo a uživatelská práva

Obsah této internetové prezence je chráněn autorským právem ve prospěch poskytovatele služeb nebo, v jednotlivých případech, také ve prospěch třetích stran.  Veškerá práva jsou vyhrazena. Každý uživatel prezence má právo přechodně stahovat a dočasně ukládat obsahy prezence nebo jejich částí, s výjimkou obrázků a grafických znázornění. Pro trvalé uložení a rozmnožování obsahů je nutný souhlas poskytovatele. To samé platí i pro použití obsahů této internetové nabídky ve vlastní internetové nabídce uživatele. Žádost o udělení nutného souhlasu lze zaslat na

info@vr-nopf.cz.

 

Ohledně obrázků a grafických znázornění v internetové prezenci platí:

 

Obrázky a grafická znázornění použitá v této internetové prezenci jsou chráněny autorským právem. Každé jejich trvalé ukládání, změna a předávání dalším osobám je zakázáno a povede k právním důsledkům.

 

12. Ochrana údajů

Poskytovatel zachází odpovědně s osobními údaji, které mu byly poskytnuty. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány za dodržování platných národních a evropských předpisů pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace k procesům relevantním v souvislosti s ochranou osobních údajů obsahuji Informace o ochraně údajů.

 

Ohledně používání osobních údajů v souvislosti s použitím nabídek třetích stran je třeba zohlednit příp. informace o ochraně údajů třetích stran.

 

13. Volba práva

Použito bude výhradně české právo.

 

14. Výtisk a uložení těchto podmínek používání

Tyto podmínky používání si můžete přímo vytisknout nebo uložit, např. za pomocí funkce tisk nebo uložení ve vašem vyhledávači.

Poslední kontrola dne: 18.03.2020

 

Prosím, věnujte pozornost i následujícím pokynům:

> Informace o ochraně údajů

Nutzungsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Bedingungen regeln den Zugriff und die Nutzung der auf der Internetpräsenz der www.vr-nopf.cz angebotenen Informationen und Materialien. Daneben wird auf rechtliche Rahmenbedingungen hingewiesen und die verantwortlichen Herausgeber angeführt.

 

Mit Verwendung der Internetpräsenz werden die Nutzungsbedingungen zu dem Angebot als verbindlich anerkannt.

 

Die Nutzung dieser durch die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG handelnd mittels der Zweigniederlassung Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, nachfolgend "Anbieter" genannt, bereit gehaltenen Internetpräsenz erfolgt auf der Grundlage der folgenden Bestimmungen:

 

2. Adressatenkreis dieses Internetauftritts

Diese Internetpräsenz richtet sich ausschließlich an Personen (im Folgenden "Nutzer" genannt) mit einem Wohnsitz in der Tschechischen Republik.

 

3. Informationsangebot

In der Internetpräsenz des Anbieters werden dem Nutzer eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen zur Verfügung gestellt. Diese Informationen stammen zum Teil von dem Anbieter direkt, ein Teil wird für den Nutzer erkennbar von Kooperationspartnern des Anbieters (nachfolgend "Partner" genannt) bereitgestellt (Drittangebote).

 

Eine zeitlich aktuelle und unverzögerte Meldung von Informationen, beispielsweise von Finanzdaten und Unternehmensmeldungen, kann durch den Anbieter nicht gewährleistet werden. Bei Zeitangaben ist die zugrunde liegende Zeitzone zu berücksichtigen.

 

4. Disclaimer / Haftung

Der Anbieter bemüht sich, im Rahmen des Zumutbaren über die von ihm bereit gehaltene Internetpräsenz richtige, aktuelle und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bzw. anderen Fällen, in denen eine Haftungsbeschränkung gesetzlich ausgeschlossen ist, gewährleistet der Anbieter nicht die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der auf der Website verfügbaren Informationen sowie die Geeignetheit der Informationen für die vom Nutzer verfolgten Zwecke. Inhalte der Webseite stellen keinerlei Zusicherung dar. 

 

Der Anbieter gewährleistet nicht die unterbrechungsfreie und jederzeitige Verfügbarkeit der Website sowie die Freiheit von schädlichen Dateien (Viren, Trojaner etc.).

 

5. Keine Beratung

Die Inhalte dieser Internetpräsenz stellen grundsätzlich keine Bank-/ Finanz- oder Versicherungs- oder sonstige -beratung des Anbieters dar. Sofern auf der Internetpräsenz Bank-, Finanz- oder Versicherungsprodukte vorgestellt werden, erfolgen diese Darstellungen unverbindlich und ohne Garantien oder sonstige Zusicherungen, sofern es sich nicht um ein unter Ziffer 6 fallendes Vertragsangebot handelt.

 

Die Internetpräsenz bietet auch keinen Ersatz für eine Beratung. Keiner der Inhalte der Präsentation ist als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Bank-/ Finanz- oder Versicherungstransaktionen vorzunehmen oder zu unterlassen, ohne zuvor eine die Bedürfnisse des Nutzers berücksichtigende Beratung einzuholen. Das gilt insbesondere für die angebotenen Berechnungshilfen, über die standardisierte Informationen mitgeteilt werden, eine individuelle Beratung aber nicht erfolgen kann. Einen zuständigen Ansprechpartner teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Bitte nutzen Sie dafür die folgende E-Mail-Adresse:

info@vr-nopf.cz

 

6. Vertragsangebote

Die Internetpräsenz enthält verschiedene Möglichkeiten zur Vorbereitung von Vertragsabschlüssen im unmittelbaren Geschäftsverkehr und im nicht internetbasierten Fernabsatzverkehr. Bei den hierzu in der Internetpräsenz bereit gehaltenen Informationen und Funktionalitäten handelt es sich nicht um bindende Vertragsangebote der Bank.

 

Sofern innerhalb dieser Internetpräsenz die Möglichkeit zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen eröffnet wird, erfolgt dies stets auf der Grundlage der jeweils im Zusammenhang mit dem konkreten Produkt- oder Dienstleistungsangebot dargestellten Besonderen Vertragsbedingungen.

Der Abschluss von Verträgen über Bank- / Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen ist ausschließlich in einem durch einen Registrierungsprozess geschützten Bereich (im Folgenden "Internetbanking" genannt) und ausschließlich für registrierte Nutzer möglich. Für die Nutzung des Internetbankings und etwaige Abschlüsse im geschützten Bereich gelten die Sonderbedingungen für das Internetbanking sowie gegebenenfalls angegebene sonstige Sonderbedingungen.

 

7. Aufträge per Internebanking, E-Mail oder Online-Kontaktformular

Die innerhalb dieser Internetpräsenz verwendeten Online-Kontaktformulare dienen ausschließlich der unverbindlichen Informationsabfrage. Aufträge, die an die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG handelnd mittels der Zweigniederlassung Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb erteilt werden, sind nur dann rechtlich bindend und werden nur dann ausgeführt, wenn diese über die Eingabe in der entsprechenden Funktion im Internetbanking nach vorheriger Identifizierung des Nutzers über die Benutzerkennung und vertragsbezogener Identifikationsdaten erteilt werden.

 

8. Regelung zu Drittangeboten

In der Internetpräsenz des Anbieters sind neben eigenen Inhalten des Anbieters Inhalte von Kooperationspartnern des Anbieters zum Abruf bereitgestellt. Diese Angebote sind gesondert als Drittangebote gekennzeichnet und verweisen gegebenenfalls auf eigene Vertragsbedingungen des jeweiligen Partners. Die Partner des Anbieters bieten dem Nutzer ihr Angebot im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an. Schließt der Nutzer mit einem Partner einen Vertrag, so kommt zwischen dem Nutzer und dem Anbieter selbst kein Vertragsverhältnis zustande.

 

9. Links und Frames

Links von Drittangeboten auf Unterseiten, Unterverzeichnisse oder Dateien aus der Internetpräsenz des Anbieters sind nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Anbieter zulässig. Dasselbe gilt für die Einbindung des Angebots oder von Teilen des Angebots in ein Drittangebot unter Verwendung von "Frames" (eingebettete Fenster).

 

Der Anbieter haftet nicht für Inhalte, auf die aus seiner Präsenz direkt oder indirekt durch "Links" verwiesen wird. Die Inhalte dieser durch Links verbundenen Seiten hat der Anbieter nicht autorisiert. Sie werden nicht fortlaufend durch den Anbieter überprüft. Der Anbieter macht sich diese Inhalte insbesondere nicht zu Eigen.

 

10. Änderungen

Der Anbieter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereit gestellten Informationen vorzunehmen, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des Anbieters für den Nutzer zumutbar ist.

 

11. Urheberrecht und Nutzungsrechte

Der Inhalt dieser Internetpräsenz ist urheberrechtlich zugunsten des Dienste-Anbieters oder im Einzelfall auch zugunsten Dritter geschützt. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Jedem Nutzer der Präsenz wird das Recht eingeräumt, auf der Präsenz bereit gestellte Inhalte mit Ausnahme der Bilder und Grafiken ganz oder ausschnittweise vorübergehend zu speichern oder herunter zu laden. Die dauerhafte Speicherung sowie eine Vervielfältigung der Inhalte bedürfen der Zustimmung des Anbieters. Dasselbe gilt für die Nutzung von Inhalten aus diesem Internetangebot in eigenen Internetangeboten des Nutzers. Die zwingend erforderliche Zustimmung kann unter

 

info@vr-nopf.cz angefragt werden.

 

Hinsichtlich der auf der Internetpräsenz bereit gestellten Bilder und Grafiken gilt:

Die auf dieser Internetpräsenz verwendeten Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche dauerhafte Speicherung, Veränderung und Weitergabe ist nicht gestattet und führt bei Zuwiderhandeln zu rechtlichen Konsequenzen.

 

12. Datenschutz

Der Anbieter geht verantwortungsvoll mit den ihm überlassenen persönlichen Daten um. Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. Einzelheiten zu den datenschutzrelevanten Vorgängen sind dem Datenschutzhinweis des Anbieters zu entnehmen.

 

Für die Datenverwendung im Zusammenhang mit der Nutzung von Drittangeboten sind ggf. die Datenschutzhinweise des Drittanbieters zu beachten.

 

13. Rechtswahl

Es findet ausschließlich tschechisches Recht Anwendung.

 

14. Ausdrucken und Abspeichern dieser Nutzungsbedingungen

Diese Nutzungsbedingungen können Sie unmittelbar ausdrucken und abspeichern, beispielsweise durch die Druck- bzw. Speicherfunktion in Ihrem Browser.

 

Datum der letzten Überprüfung: 18.03.2020

 

Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise:

> Datenschutzhinweis