Orgány banky

Představenstvo banky

Vedeme k úspěchu

Představenstvo Vaší Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG se skládá ze 4 členů, kteří jsou jmenováni dozorčí radou. Řídí banku na vlastní odpovědnost, zastupují ji navenek a vedou její obchodní činnosti. Představenstvo je odpovědné dozorčí radě a především členům našeho družstva.

Thomas Ludwig, Rainer Lukas, Thomas Wirth, Bernhard Wolf

Dozorčí rada banky

Kontrolujeme úspěch

Dozorčí rada dohlíží na představenstvo banky a kontroluje výsledky hospodaření a jednou ročně podává zprávu na shromáždění zástupců, které zároveň členy dozorčí rady volí. Spolu s představenstvem se aktivně podílí na budování obchodní politiky banky.  

Členi dozorčí rady

  • Anton Braun
  • Marion Forster
  • Winfried Hecht, místopředseda
  • Manfred Lehner
  • Herbert Preisinger
  • Josef Schwägerl, předseda

 

Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě jsou Christian Richtmann, Thomas Bäuml a Stefan Gleißner.

Shromáždění zástupců

Stejné hlasovací právo pro všechny členy

U družstev s více než 1.500 členy mohou stanovy určit, že členové vykonávají svá práva prostředníctvím shromáždění zástupců. Za tímto účelem si členové ze svého středu zvolí určitý počet osob, které budou zastupovat jejich zájmy na shromáždění zástupců. Všichni členové mají při volbě jeden hlas - bez ohledu na počet podílů. Zástupci jsou zpravidla voleni každé 4 roky.   

Úloha shromáždění zástupců

Představenstvo a dozorčí rada podávají na shromáždění zástupců zprávu o své činnosti. Shromáždění zástupců roční účetní uzávěrku a rozhoduje o rozdělení zisku. Rozhoduje také o složení dozorčí rady a představenstva. Dozorčí rada je volena z řad zastupitelů.